Category: เอกสารงานวิชาการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ค31101

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ค31101

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ค31101
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา ปีการศึกษา 2560
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD เรื่อง เซต