รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์
วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
ผ่านช่องทางออนไลน์
http://wpng.dilead.in.th

** เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร ถ่ายรูปอัพโหลดในระบบ
แล้วนำฉบับจริงมาส่งด้วยนะคะ

*** หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชนตนเอง
2. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของตนเอง
3. ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) หน้าแรก/หน้าหลัง
4. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (3*4 เซนติเมตร)
5. สำเนาบัตรประชาชนบิดา
6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
7. สำเนาบัตรประชาชนมารดา
8. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
9. สูติบัตร

ย้ำว่า *** รับสมัคร 3 – 12 พฤษภาคม 2563 นะคะ

*** รายงานตัว วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563
*** รายละเอียดการรายงานตัว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

อ่านหรือดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัครที่
http://wpng.dilead.in.th/uploads/Man_Stu.pdf

ติดตามข่าวสารจากทางเพจของโรงเรียนนะคะ

Facebook Comments Box

You may also like...