ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาประจำโรงเรียน

               “เรียนดี    มีคุณธรรม    นำจิตอาสา   พัฒนาอาชีพ”

คติพจน์ของโรงเรียน

               “อต.ตา  หเว  ชิตํ  เสย.โย”     :      “ชนะตนนั่นแหละดี”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน        

               “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน               

               “โรงเรียนดี   มีคุณธรรม”

สีประจำโรงเรียน

               “ฟ้า  –  ดำ”

 

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

                “ว.พ.ง.”

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน     

               “เห็ดสามดอก”

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

               “ต้นสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)”

Facebook Comments Box