วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนวังโพนงามวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2562  “

พันธกิจ

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา ได้กำหนดพันธกิจสำคัญไว้ 6 ประการ คือ

 1. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพดี เพื่อให้เป็นพลโลกและมีทักษะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21
 2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยเทคโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูดี ครูเก่ง ใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 6. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 4. จัดบริการแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 5. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
Facebook Comments Box