วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19 เป็นองค์กรขับเคลื่อน การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายสู่คุณภาพและมาตรฐาน   ระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย “

พันธกิจ

  1. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน ระดับสากล
  2. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บนพื้นฐานความเป็นไทย
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
  2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐาน บนพื้นฐาน ความเป็นไทย
  3. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
  4. ครูและบุคลากรทุกคน ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล       

 

Facebook Comments