ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ        ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น               และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้เปิดทำการเรียนการสอนปีแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อ ปี พ.ศ. 2533  โดยใช้สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกงาม  ตำบลโคกงาม  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

เมื่อโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงย้ายที่ทำการและนักเรียนเพื่อมาทำการเรียนการสอน ณ สถานที่แห่งใหม่  โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ 100 ไร่ เลขที่ 205                หมู่ที่ 1 บ้านโคกงาม ถนนเลย – ด่านซ้าย  ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42120  มีระยะห่างจากตัวจังหวัดเลย 70 กิโลเมตร

ต่อมาโรงเรียนวังโพนงามวิทยา ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  11  มีนาคม  พ.ศ.  2534  จัดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยให้บริการแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกงาม ตำบลโพนสูง และตำบลวังยาว  ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนตามปกติ  จนกระทั่ง                  ปี พ.ศ. 2539 โรงเรียนมีศักยภาพและความพร้อมเพียงพอ  จึงได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น  2  แผนการเรียน คือ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนวังโพนงามวิทยา  ได้พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอน  และด้านอาคารสถานที่มาโดยตลอด  จนผ่านการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 ปัจจุบันมี นายสุรินทร์  แก้วชูฟอง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

Facebook Comments Box