ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวิไลวรรณ  สุทธิพรรณกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายธนะพัฒน์  ทองผู้บาล

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

นางสุกัญญา  เศษสุวรรณ์

งานแผนงาน

 

นางสาวพรรณนิภา  สามศรี

งานแนะแนว

Facebook Comments