ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนิตยา  ลาภหลาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมบัติ  แลบัว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสมศักดิ์  ธรรมสาร

งานอาคารสถานที่

นายประชิด  หัสนิสสัย

งานอาคารสถานที่

นางสาวนารีรัตน์  เต็มบุญ

งานสหกรณ์โรงเรียน

นางสาวนิละภา  นาพลเทพ

งานธุรการ

Facebook Comments