ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายเรืองชัย  ราชพัฒน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายบุญช่วย  อามาตย์

หัวหน้างานพัสดุ

นางสิริมา  ประสมทรัพย์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวสุพิศ  ทองมา

เจ้าหน้าการเงิน

Facebook Comments